Säännöt

Jaalan kotiseutusäätiön säännöt

Säätiön nimi ja kotipaikka (sääntömuutos 4.10.2010 Jaalan kotiseutusäätiön valtuuskunta) 13.1.2011

1 § Säätiön nimi on Jaalan kotiseutusäätiö ja kotipaikka Kouvolan kaupunki.

Tarkoitus ja sen toteuttaminen

2 § Säätiön tarkoituksena on säilyttää Jaalan kulttuuriperintöä sekä vahvistaa Jaalan alueen (1.1.2007 voimassa olevan kuntajaon mukainen Jaalan kunnan alue) kylien elinkelpoisuutta ja vetovoimaisuutta sekä edistää niiden kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa ja edistää niiden asukkaiden hyvinvointia.

3 § Yleishyödyllisen tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee ja avustaa tarkoitukseen liittyviä hankkeita ja toimintoja. Säätiön varoja ei käytetä kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen. Tuettavan toiminnan tavoitteena voi olla Jaalan kulttuurihistoriallisten kohteiden, perinteisten rakennusten ja museoaineistojen säilyttäminen sekä eri alueilla ja kylissä sellaisten elinolosuhteiden ylläpitäminen, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista.

Säätiö voi tukea myös toiminta-alueeseensa liittyvää tutkimustoimintaa Jaalan eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi.

Peruspääoma

4 § Säätiön peruspääoma on 50 000 euroa.

Säätiö voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä olla jäsenenä eri yhteisöissä.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan säätiölain sallimilla tavoilla.

Valtuuskunta 

5 § Säätiön valtuuskuntana toimii Jaalassa toimintaansa harjoittavien rekisteröityjen kyläyhdistysten (5-8) ja neljän (4) muun rekisteröidyn Jaalan alueella toimintaansa harjoittavan yhdistyksen nimeämät edustajat ja heille nimetyt henkilökohtaiset varajäsenet. Kukin yhdistys nimeää yhden (1) varsinaisen ja yhden (1) varajäsenen valtuuskuntaan. Jaalalla tarkoitetaan kuntajaon 1.1.2007 mukaista Jaalan kunnan aluetta. Valtuuskuntaan nimetyillä varsinaisilla ja varajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka edellä mainitulla kuntajaon mukaiselta alueelta.

Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puolet näistä on vuosittain erovuorossa.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi (2) vuotta.

6 § Valtuuskunnan kokouksen kutsuu koolle valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa valtuuskunnan varapuheenjohtaja kutsulla, joka toimitetaan kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet valtuuskunnan jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Valtuuskunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja toimitetut äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

7 § Valtuuskunnan vuosikokous pidetään kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään milloin valtuuskunnan puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai säätiön hallitus tai vähintään puolet valtuuskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti esittämänsä asian vuoksi puheenjohtajalta pyytää.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastuskertomus
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta
  • esitetään talousarvio
  • päätetään valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista
  • valitaan puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet ottaen huomioon mitä näiden sääntöjen 8 §:ssä on määrätty
  • valitaan yksi tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä

Hallitus

8 § Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja säätiötä edustaa hallitus, johon valtuuskunta valitsee puheenjohtajan ja kuusi (6) muuta jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Säätiön hallituksen jäsenillä ja varajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka kuntajaon 1.1.2007 mukaisessa Jaalan kunnassa ja heidät tulee valita kunnan eri alueilta.

Hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puolet jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa valtuuskunnan sen kokouksen päättyessä, jossa valinta on tehty.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus nimeää ne neljä (4) järjestöä, jotka voivat sääntöjen mukaisesti nimetä neljä (4) valtuuskunnan jäsentä ja varajäsentä rekisteröityjen kyläyhdistysten nimeämien valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten lisäksi.

9 § Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti kullekin jäsenelle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja toimitetut äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi (1) kokouksessa siihen valittu jäsen.

Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenten palkkio

10 § Hallituksen jäsenille ja valtuuskunnan jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä sekä korvata kohtuulliset matkakustannukset.

Asiamies ja toimihenkilöt

11 § Säätiöllä on asiamies. Asiamiehen ottaa ja erottaa hallitus, joka määrää myös asiamiehen palkkion.

12 § Säätiön hallitus palkkaa toimintaansa varten tarvittavat toimihenkilöt.

Säätiön nimen kirjoittaminen

13 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä asiamiehen kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

14 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen kertomus säätiön edellisen vuoden toiminnasta on annettava tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä.

15 § Valtuuskunta valitsee säätiölle yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy sen kokouksen päättyessä, jossa valtuuskunta on valinnut uuden tilintarkastajan.

Vuosiselvityksen ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

16 § Säätiön tulee kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa tarvittavat asiakirjat Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenten sekä nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viipymättä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen

17 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa säätiön hallituksen esityksestä päätöksellä, jota vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista valtuuskunnan jäsenistä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttaminen

18 § Säätiön lakkauttaminen on mahdollista, jos säätiölain 18 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta. Lakkauttamiseen tulee saada Patentti- ja rekisterihallituksen suostumus.

19 § Säätiön lakkauttaessa toimintansa sen omaisuus realisoidaan ja varat käytetään säätiön säännöissä mainittuun tarkoitukseen.