Säännöt

Jaalan kotiseutusäätiön säännöt

Säätiön nimi ja kotipaikka (edellinen sääntömuutos 4.10.2010) hallitus 18.10.2018
Valtuuskunta hyväksynyt 8.11.2018, korjattu PRH 11.1.2019

1 § Säätiön nimi on Jaalan kotiseutusäätiö sr ja kotipaikka Kouvolan kaupunki.

Tarkoitus ja sen toteuttaminen

2 § Säätiön tarkoituksena on säilyttää Jaalan kulttuuriperintöä sekä vahvistaa Jaalan alueen (1.1.2007 voimassa olevan kuntajaon mukainen Jaalan kunnan alue) kylien elinkelpoisuutta ja vetovoimaisuutta sekä edistää niiden kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa ja edistää niiden asukkaiden hyvinvointia.

3 § Yleishyödyllisen tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee ja avustaa tarkoitukseen liittyviä hankkeita ja toimintoja. Säätiön varoja ei käytetä kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen. Tuettavan toiminnan tavoitteena voi olla Jaalan kulttuurihistoriallisten kohteiden, perinteisten rakennusten ja museoaineistojen säilyttäminen sekä eri alueilla ja kylissä sellaisten elinolosuhteiden ylläpitäminen, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista.

Säätiö voi tukea myös toiminta-alueeseensa liittyvää tutkimustoimintaa Jaalan eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi.

Edellä sanottu ei estä myöntämästä säätiön varoista apurahoja myös muihin säätiön tehtävän kannalta hyväksyttäviin ja sen toiminnan yleishyödyllistä luonnetta vastaaviin tarkoituksiin.

Peruspääoma

4 § Säätiön peruspääoma on 50 000 euroa.

Säätiö voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä olla jäsenenä eri yhteisöissä.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan säätiölain sallimilla tavoilla.

Hallintoneuvosto

5 § Säätiöllä on hallintoneuvosto, jossa on yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja yksitoista (11) varajäsentä.
Säätiön hallintoneuvostossa edustettuina ovat Jaalassa toimintaansa harjoittavien rekisteröityjen kyläyhdistysten ja neljän muun rekisteröidyn Jaalan alueella toimintaansa harjoittavan yhdistyksen edustajat.

Jaalalla tarkoitetaan kuntajaon 1.1.2007 mukaista Jaalan kunnan aluetta. Hallintoneuvostoon nimetyillä varsinaisilla ja varajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka edellä mainitulla kuntajaon mukaiselta alueelta.

Hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puolet näistä on vuosittain erovuorossa.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi (2) vuotta.

6 § Hallintoneuvosto kokouksen kutsuu koolle hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa hallintoneuvoston varapuheenjohtaja kutsulla, joka toimitetaan kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet hallintoneuvoston jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallintoneuvoston kokouksista laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja toimitetut äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

7 § Hallintoneuvoston vuosikokous pidetään kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään milloin hallintoneuvoston puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai säätiön hallitus tai vähintään puolet hallintoneuvoston jäsenistä sitä kirjallisesti esittämänsä asian vuoksi puheenjohtajalta pyytää.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastuskertomus
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta
  • esitetään talousarvio
  • päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista
  • valitaan puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet ottaen huomioon mitä näiden sääntöjen 8 §:ssä on määrätty
  • valitaan yksi tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä

Hallitus

8 § Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja säätiötä edustaa hallitus, johon hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja kuusi (6) muuta jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Säätiön hallituksen jäsenillä ja varajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka kuntajaon 1.1.2007 mukaisessa Jaalan kunnassa ja heidät tulee valita kunnan eri alueilta.

Hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puolet jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa valtuuskunnan sen kokouksen päättyessä, jossa valinta on tehty.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus nimeää ne neljä (4) järjestöä, jotka voivat sääntöjen mukaisesti nimetä neljä (4) hallintoneuvoston jäsentä ja varajäsentä rekisteröityjen kyläyhdistysten nimeämien hallintoneuvostonjäsenten ja varajäsenten lisäksi.

9 § Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti kullekin jäsenelle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja toimitetut äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi (1) kokouksessa siihen valittu jäsen.

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkkio

10 § Hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä sekä korvata kohtuulliset matkakustannukset.

Asiamies ja muut toimihenkilöt

11 § Säätiöllä on asiamies. Asiamiehen ottaa ja erottaa hallitus, joka määrää myös asiamiehen palkkion.

12 § Säätiön hallitus palkkaa toimintaansa varten tarvittavat toimihenkilöt.

Säätiön nimen kirjoittaminen

13 § Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa. Hallitus voi antaa edustamisoikeuden säätiön toimihenkilölle yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

14 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen kertomus säätiön edellisen vuoden toiminnasta on annettava tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä.

15 § Hallintoneuvosto valitsee säätiölle yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy sen kokouksen päättyessä, jossa valtuuskunta on valinnut uuden tilintarkastajan.

Vuosiselvityksen ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

16 § Säätiön tulee kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa tarvittavat asiakirjat Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen ja hallintoneuvostonjäsenten sekä nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viipymättä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen

17 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa säätiön hallituksen esityksestä päätöksellä, jota vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista hallintoneuvostonjäsenistä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttaminen

18 § Säätiön lakkauttaminen on mahdollista, jos säätiölain 18 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta. Lakkauttamiseen tulee saada Patentti- ja rekisterihallituksen suostumus.

19 § Säätiön lakkauttaessa toimintansa sen omaisuus realisoidaan ja varat käytetään säätiön säännöissä mainittuun tarkoitukseen.