Perustietoa Jaalan kotiseutusäätiön apurahoista

Säädekirjan mukaan säätiön tarkoituksena on säilyttää Jaalan kulttuuriperintöä sekä vahvistaa Jaalan alueen ja kylien elinkelpoisuutta ja vetovoimaisuutta ja edistää niiden kulttuuri- virkistys- ja elinkeinotoimintaa ja edistää niiden asukkaiden hyvinvointia. Säätiö voi tukea toiminta-alueeseensa liittyvää tutkimustoimintaa. (1.1.2007 voimassa olevan kuntajaon mukainen Jaalan kunnan alue)

Apurahaa voidaan hakea toiminnalle, joka vastaa säädekirjan tarkoitusta. Hakijana voi olla yhteisö (esim. yhdistys), työryhmä tai yksityishenkilö. Yksityishenkilöiden osalta on linjattu, että hakijalla pitää olla välivuosia apurahan myönnössä. Välivuodet koskevat myös yhdistyksiä.

Apurahan hakeminen

Jaalan kotiseutusäätiön apurahoja haetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta osoitteessa https://jaala.apurahat.net/.
Hakemuskaavakkeet ovat organisaatioille (yhdistykset ja vastaavat yhteisöt, joilla on y-tunnus), työryhmille (ei y-tunnusta) ja yksityishenkilöille.

Hakemus

Hakukaavakkeeseen on täytettävä pakolliset tietokentät, jotta kaavakkeella pääsee eteenpäin. Kaavakkeen voi tallentaa keskeneräisenä ja jatkaa sen täyttämistä tai liitteiden lisäämistä myöhemmin.

Kukin hakija näkee oman hakemuksensa tiedot. Vain tekninen tuki ja säätiön päätöksentekijät voivat nähdä kaikkien hakemusten sisällön. Keskeneräisen hakemuksen tiedot ovat hakijan, teknisen tuen ja järjestelmän pääkäyttäjien luettavissa.

Hakemuskaavake on aina tallennettava ja lähetettävä ennen hakuajan päättymistä.
Vain tallennetut ja lähetetyt kaavakkeet ovat mukana päätöksenteossa. Organisaatioiden on lisättävä pakolliset liitteet hakemukseen.

Hakemuksen sisältö

  • Hakemukseen kirjataan selkeästi toiminta, johon apurahaa haetaan ja kannattaa myös perustella apurahan tarpeellisuus.
  • Kustannukset eritellään, apurahan osuus ja hakijan omalle vastuulle jäävä rahoitus kirjataan hakemukseen. Myös mahdollinen muualta saatava tuki kirjataan tähän.
  • Hakemukseen liitetään edellinen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä viimeisin vahvistettu toimintasuunnitelma ja talousarvio, kun yhdistys tai vastaava organisaatio on hakijana.
  • Liitteisiin voidaan lisätä asiakirjoja, joita hakija pitää tarkoituksenmukaisina päätöksentekoon liittyen tai linkkejä, joista löytyy lisätietoa hakijan toiminnasta.
  • Yksityishenkilöt liittävät hakemuksen sisältöön ja mahdollisesti apurahan myöntöön vaikuttavia lisätietoja (esim. koulutukseen tai harjoitteluun liittyvät hakemukset).

Yksityishenkilöiden osalta pääosa myönnetyistä apurahoista kohdistuu lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Alaikäisten hakijoiden hakemuksiin liitetään huoltajan/vanhemman yhteystiedot. Alle 10-vuotiaille apurahan myöntäminen on poikkeuksellista. Jos hakija on alle 10-vuotias, apurahan tarpeellisuus tulee perustella erittäin selkeästi.

Päätöksenteko ja maksaminen

Hakemukset käsitellään kotiseutusäätiön hallituksen kokouksessa ja päätöksistä tiedotetaan hakijoille. Jokaisen hakija saa tiedon omasta hakemuksestaan. Hakijoille ilmoitetaan myönteiset ja kielteiset päätökset.

Kaikki myönteisen päätöksen saaneet yksityishenkilöt ja työryhmän osalta yhteyshenkilö antavat vahvan tunnistautumisen kautta järjestelmään pankkitilitiedon, jolle apuraha maksetaan.

Myönteisen päätöksen saaneet alaikäiset hakijat, heidän osaltaan huoltajat (vahva tunnistautuminen pankkitunnuksilla) ilmoittavat järjestelmän kautta pankkitilinumeron, jolle apuraha maksetaan.

Jaalan kotiseutusäätiö julkaisee organisaatioiden ja työryhmien osalta apurahan saajien nimet ja euromäärät nettisivuillaan ja paikallisissa tiedotusvälineissä. Yksityishenkilöiden osalta julkaistaan kaikille yhteensä myönnetty kokonaissumma.

Työryhmät tai vastaavat hakijat, haettaessa ryhmän vetäjän nimissä apurahaa, yli 1000 euron apurahat ilmoitetaan verottajalle säätiön toimesta ja yhteystietona on ryhmän vetäjän henkilötiedot. Tämä verotuksellinen seikka kannattaa ottaa huomioon apurahaa haettaessa.

Kysymykset ja yhteydenotot jaalan@kotiseutusaatio.net.

Tilitysvelvollisuus

Tilitykset on tehtävä syyskuun loppuun mennessä edellisen vuoden apurahan osalta.

  • Vuoden 2022 apurahatilitys tehdään aikaisempaan tapaan paperilla tai sähköpostilla, jolloin tilitykseen liitetään vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä ja kopiot maksetuista laskuista/kuiteista.
  • Vuoden 2023 apurahapäätösten jälkeen tilitykset tehdään sähköisen järjestelmän kautta. Vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä ja liitteeksi kustannusten osalta skannatut laskut tai kuitit.

Mikäli apurahan käyttöön tarvitaan lisäaikaa tai käyttötarkoituksessa tulee muutoksia, yhteys säätiöön jaalan@kotiseutusaatio.net.
Mikäli tilitys on tekemättä, uutta apurahaa ei voida kyseiselle hakijalle myöntää.

Lisätiedot

Asiaan liittyvissä kysymyksissä yhteys Jaalan kotiseutusäätiöön, ensisijaisesti sähköpostilla jaalan@kotiseutusaatio.net  
Viesteihin vastataan mahdollisimman nopeasti, kannattaa varautua vuorokauden viiveeseen vastauksen osalta.
Apurahajärjestelmän tekninen tuki on linkkinä apurahakaavakkeella.
Jaalan kotiseutusäätiö, puhelin 044 249 3949 /asiamies Tuula Mikkola.